Powrót
Dokumenty zgłoszenia dziecka do przedszkola znajdują się w zakładce "pliki do pobrania"!!! .............................................................
REKRUTACJA 

 Zarządzenie Nr EK.0050.99.2017

Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2017/2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm), art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2017/2018.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego kolejnym roku szkolnym

28 marca - 3 kwietnia 2017 r.

_

2.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych miejsc w przedszkolach.

4 kwietnia 2017 r.

13 czerwca 2017 r.

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4 kwietnia - 21 kwietnia 2017 r.

13 czerwca - 19 czerwca 2017 r.

4.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 kwietnia 2017 r.

20 czerwca 2017 r.

5.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

28 kwietnia - 12 maja 2017 r.

20 czerwca - 23 czerwca 2017 r.

6.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

15 maja 2017 r.

26 czerwca 2017 r.

7.

Procedura odwoławcza.

16 maja - 12 czerwca 2017 r.

27 czerwca - 25 lipca 2017 r.

8.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

-

31 sierpnia 2017 r.

 

§ 2

 Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 3

 Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                    PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

                                                                                                    Paweł Silbert

                                                                                            

                                                              
       


                                                                                                             Powrót 

Proszę pobrać dokumenty zgłoszenia dziecka do przedszkola . Proszę pobrać dokumenty zgłoszenia dziecka do przedszkola