Powrót
................................... .............................................................


REKRUTACJA 

Zarządzenie Nr EK.0050.32.2018

Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt. 3, art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 130-131, 149-150, 153-161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59
z późn. zm.)                    

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta                                                                                     Jaworzna, na rok szkolny 2018/2019.

                

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym   roku szkolnym.

1 marca

- 19 marca 2018 r.

 

_

2.

Podanie do publicznej wiadomości wykazu wolnych miejsc
w przedszkolach.

23 marca 2018 r.

godz. 13.00

8 czerwca 2018 r.

godz. 13.00

3.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

3 kwietnia

 - 16 kwietnia 2018 r.

 

8 czerwca

- 15 czerwca 2018 r.

 

4.

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanyc i niezakwalifikowanych

4 maja 2018 r.

godz. 12.00

20 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

5.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

4 maja - 10 maja 2018 r.

do godz. 15.00

20 czerwca

- 22 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

6.

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

11 maja 2018 r.

godz. 12.00

25 czerwca 2018 r.

godz. 12.00

7.

Procedura odwoławcza.

 

11 maja

- 7 czerwca 2018 r.

26 czerwca

- 24 lipca 2018 r.

8.

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

-

30 sierpnia 2018 r.

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny   w szkole podstawowej.

§ 3

1.    Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

2.    W przypadku awarii systemu, nabór będzie prowadzony tradycyjnie w formie papierowej.

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr EK.0050.29.2018 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2018/2019.

  § 6
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                   PREZYDENT MIASTA

                                                                                           JAWORZNA

                                                                                                                   Paweł Silbert

dokument podpisano elektronicznie

                                                                                                             Powrót 

Proszę pobrać dokumenty zgłoszenia dziecka do przedszkola . Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
pliki do pobrania