Powrót do strony głównej
,, ...uczymy miłości do przyrody, uczymy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim, podziwiać je, a jednoczenie przestrzegamy dzieci, by tego piękna nie niszczyły..." Hanna Zdzitowiecka
  KONCEPCJA   PRACY    PRZEDSZKOLA  MIEJSKIEGO NR 25
W JAWORZNIE
NA LATA 2012-2017
 

Misja :„Nasze przedszkole – przedszkolem ekologicznym”

Wizja:„Pragniemy, aby nasi wychowankowie rozumieli świat, w którym                      żyją, przyjmowali zań odpowiedzialnoś i  w przyszłości aktywnie                       działali na rzecz ochrony środowiska”.

     Absolwent Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie:

          JEST:

       ·        samodzielny
·        
ciekawy świata
·        odpowiedzialny
·        wrażliwy na drugiego człowieka
·        prawdziwym kolegą
·        prawdziwym ekologiem
·        świadomy i odpowiedzialny w stosunku do zdrowia własnego

             UMIE:

      ·        nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi
·        myśleć, słuchać i rozumieć
·        radzić sobie z problemami
·        dbać o siebie i swoich bliskich
·        dbać o najbliższe i dalsze środowisko
·        unikać sytuacji mających negatywny wpływ na jego zdrowie

 WIE:

      ·        jak dotrzeć do prawdy
·        gdzie i u kogo szukać pomocy
·        na co go stać
·        o zagrożeniach dla środowiska
·        jakie czynniki warunkują zdrowie


Podstawa prawna:

Koncepcja Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 25 w Jaworznie oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

- ustawie o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. (Dz.U. nr 95 z dn. 25.10.1991r. z późn. zm.) oraz w aktach             wykonawczych do ustawy

-  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
- w Statucie Przedszkola Miejskiego nr 25 w Jaworznie  (Tekst ujednolicony na podstawie Statutu bazowego 
    zatwierdzonego uchwałą nr 1/2001/2002 z dn. 21.11.2001r.)

Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn. zm.).

Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia modyfikacji koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.05.2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie  nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z dn. 14.05.2013r. poz. 560).
Ponadto wzięto pod uwagę wyniki ewaluacji dokonanej w roku szkolnym 2013/2014.


Główne priorytety przedszkola: 

  1.     Realizacja przyjętej przez Przedszkole Miejskie nr 25 w Jaworznie  polityki proekologicznej.
  2.     Ujawnianie   tkwiących  w  dzieciach   zdolności   twórczych   i  umożliwianie ich  wszechstronnego rozwoju.

    Podstawowym priorytetem jest realizacja przyjętej polityki środowiskowej przedszkolaka. Od kilkunastu lat ze szczególnym zaangażowaniem realizujemy zagadnienia proekologiczne związane z ideą edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Jest to kierunek obecnych i przyszłych działań dydaktyczno-wychowawczych, w które zaangażowani są nauczyciele, pozostali pracownicy przedszkola, rodzice oraz pozyskiwani sojusznicy lokalni.
 Nasze działania zmierzają do stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do aktywnego zdobywania wiedzy i  umiejętności, twórczej zabawy, promowania zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz postaw ekologicznych. 

   Drugim priorytetem dotyczącym zasad pracy z dziećmi obowiązującym w naszym przedszkolu jest stosowanie indywidualizacji działań w zakresie opieki, wychowania i nauczania.
Stwarzanie warunków do odkrywania zdolności, predyspozycji oraz talentów tkwiących w dzieciach pozwala nam na bardziej wszechstronne kształtowanie osobowości młodego człowieka, gdyż proces uświadomienia sobie odrębności twórczej własnej osoby przebiega u dzieci w różnym tempie i czasie.

 

 

I   Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej dotyczącej wiedzy ekologicznej

Zadania do realizacji:

1.     Zapoznawanie dzieci i rodziców z Konwencją Praw Dziecka.

2.     Wprowadzenie kodeksów ekologicznych zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci.

3.   Wspieranie wszechstronnej edukacji ekologicznej dzieci poprzez właściwe różnicowanie stosowanych metod aktywizujących.

4.     Diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności ekologicznych dzieci poprzez obserwacje i analizy ankiet.

5.     Realizacja programu własnego „Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym”.

6.     Uwzględnienie w procesie wychowawczym wartości i postaw proekologicznych.

7.     Wykorzystanie naturalnych sytuacji do obserwacji zjawisk ekologicznych.

8.   Stwarzanie warunków do prezentacji swojej wiedzy ekologicznej na forum grupy, przedszkola oraz w środowisku lokalnym ( organizacja: konkursu ekologicznego, konkursu plastycznego, międzygrupowego konkursu wiedzy ekologicznej i inne).

  9.    Zwiększenie ilości wycieczek plenerowych i krajoznawczo-turystycznych umożliwiających           dzieciom   nabywanie i rozwijanie zainteresowań ekologicznych.

  10.     Uzyskanie certyfikatu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”.

   11.    Uzyskanie certyfikatu „Bezpieczne Przedszkole”.

   12. Udział w programie Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego „Żywienie  na  Wagę Zdrowia” z włączeniem pracowników obsługi i rodziców.


II  Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:

 
   ·       realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola,
   ·       monitoringu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
   ·       systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań
               służących wyrównywaniu  szans edukacyjnych,
   ·       realizacji i ewaluacji programu własnego „Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym”.  
Zadania do realizacji:

              1.     Opracowanie i ewaluacja koncepcji pracy przedszkola z uwzględnieniem profilu ekologicznego.

         2.   Właściwy dobór treści programowych i dostosowanie ich do możliwości psychofizycznych dzieci w            
        poszczególnych grupach wiekowych.

         3.   Opracowanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji podstawy programowej w każdej grupie
        wiekowej.

         4. Opracowanie programów do pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i    
        wychowawczych (terapia pedagogiczna, logopedia).

         5.  Prowadzenie pracy indywidualnej w poszczególnych grupach przez nauczycieli prowadzących,
        z wykorzystaniem    różnorodnych metod.
     
       6.   Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci.

          7.   Dobór treści ekologicznych do realizacji na dany rok szkolny z programu własnego.

          8.   Ewaluacja programu własnego po realizacji czteroletniego cyklu kształcenia.

                9.   Włączanie zajęć z języka angielsiekgo.


III   Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Zadania do realizacji:

1.   Wypracowanie efektywnych sposobów włączania rodziców w organizowanie różnorodnych akcji i         uroczystości środowiskowych:

·        Sprzątanie Świata

·        Rajd „Szlakami Jaworzna”

·        Mikołaj

·        Dzień Babci i Dziadka,

·        Bal Karnawałowy,

·        Powitanie Wiosny,

·        Dzień Ziemi – Marsz Zielonych,

·        Konkurs Piosenki Ekologicznej,

·        Piknik „Mama Tata i Ja”,

·        Uroczyste pożegnanie starszaków,

·       Akcje charytatywne:„ Góra Grosza”, „Nakręć się”, zbiórka karmy dla zwierząt,

·       Edukacyjne programy ogólnopolskie: „Aquafresh”, Klub zdrowego przedszko- laka”, „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo, tato wolę wodę”.

2. Wzbogacanie listy organizowanych uroczystości.

3. Promowanie w mediach działalności ekologicznej prowadzonej przez przedszkole

    (strona internetowa, gazeta lokalna „Co Tydzień”).

4.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w  środowisku celem  wzbogacenia oferty edukacyjnej z zakresu ekologii (wycieczki, Rajd Szlakami   Jaworzna, współpraca z SANEPIDEM, MCKiS, TOZ, Klubem Relaks, Urzędem Miejskim – Wydział Ekologii i Rolnictwa, Fundacją Wspierania Inicjatyw     Ekologicznych i Fundacją Ekologiczną „Silesia”).

5. Przygotowanie dla rodziców oferty zdrowego żywienia dla naszych wychowanków.

6. Włączanie rodziców i dzieci młodszych w tworzenie jadłospisów.

  7. Uatrakcyjnienie śniadań poprzez możliwość wyboru spośród kilku   produktów tzw. „szwedzki stół”.


IV   Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy przedszkola  

Zadania do realizacji:
 

1.       Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola w celu zapewnienia prawidłowej realizacji programu ekologicznego w przedszkolu.

2.       Podniesienie stopni awansu zawodowego członków Rady Pedagogicznej 2014 r.

3.       Diagnoza potrzeb Rady Pedagogicznej i indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

4.       Prowadzenie monitoringu realizacji programu ekologicznego „Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym”.

5.       Usprawnianie funkcjonowania przedszkola w oparciu o wnioski z ewaluacji wewnętrznej i sprawowanego nadzoru.

6.       Usprawnienie systemu obiegu informacji poprzez przekazywanie nauczycielom różnorodnych materiałów drogą elektroniczną.

    7.  Zakup routera, laptopa i projektora w celu poprawy jakości pracy  i edukacji.


 

 do strony głównej